TED Aliağa Koleji Vakfı Özel Öğretim Kurumları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Aydınlatma Metni

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir.

 

TED Aliağa Koleji Vakfı Özel Öğretim Kurumları, Veri Sorumlusu olarak siz çalışan, veli, öğrenci ve adaylarımızın kimlik bilgileri kapsamındaki ad, soyadı, yaş, cinsiyet, adres, telefon numarası, e-posta, medeni ve aile durumuna ilişkin bilgiler, uyruk, din, velayete ilişkin kararlar, çocuğunuzun ders notları, meslek ve eğitim durumu bilgileriniz, çalıştığınız yer,  öğrencinin kardeşlerine ilişkin bilgiler gibi bilgiler, iletişim bilgileri, sağlık bilgileri, boşanma kararları, nüfus kağıtlarınızın fotokopileri, sağlık raporlarınız, IP numaraları, medeni hal, ülke gibi demografik verilerinizin yanı sıra, çalışanlar için kurumuza ilişkin çalışma tarihçeniz, eğitim durumunuz, katıldığınız seminer ve iş içi eğitimlere ilişkin veriler ile kanuni yükümlülüklerimiz olan vergileme ve genel sigorta işlemleri için gerekli her tür bilgiyi hukuka uygun olarak toplamakta, işlemekte ve gerekli olması halinde aktarabilmektedir.

 

TED Aliağa Koleji Vakfı Özel Öğretim Kurumları olarak, kişisel verilerinizi korumada en yüksek seviyede hassasiyet göstermekte ve tüm çalışanlarımıza, velilerimize, öğrenci ve adaylarımıza ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermektedir.

 

KVKK uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, TED Aliağa Koleji Vakfı Özel Öğretim Kurumları, çalışanları, veliyi, öğrencileri ve adayları aşağıdaki şekilde bilgilendirmekte ve KVKK’nun 10uncu maddesinde belirtilen kapsamda aşağıdaki şekilde aydınlatmaktadır.

 (MADDE 10- (1) Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya  

      yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere;

 1. a) Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
 2. b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
 3. c) İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

ç) Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

 1. d) 11 inci maddede sayılan diğer hakları, konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.

         KVKK Kanun No. 6698 /   Kabul Tarihi: 24/3/2016)

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Toplama Yöntemi Ve Hukuki Sebepleri

 

Kişisel veri, kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgidir. Bu tip bilgiler, örneğin, ad, soyadı, yaş, cinsiyet, adres, telefon numarası, e-posta, medeni ve aile durumuna ilişkin bilgiler, uyruk, din, velayete ilişkin kararlar, çocuğunuzun ders notları, meslek ve eğitim durumu bilgileriniz, çalıştığınız yer,  öğrencinin kardeşlerine ilişkin bilgiler gibi bilgiler, iletişim bilgileri, sağlık bilgileri, boşanma kararları, nüfus kağıtlarınızın fotokopileri, sağlık raporlarınız, IP numaraları, medeni hal, ülke gibi demografik veriler gibi veriler olabilir.

 

Kişisel verileriniz; kanundan ve sözleşmeden doğan yasal sorumluluklarımızın yerine getirilebilmesi amacıyla web sitesi, web sitesinde yer alan sözleşmeler ile ön kayıt formu ve iletişim formu gibi formlar, tarafınızca sosyal medya kanalları ve arama motorları üzerinden doldurulan formlar, sosyal medya hesapları (facebook, instagram, twitter, linkedin, google plus, youtube, pinterest),  elektronik postalar, mobil uygulamalar, dijital pazarlama kanalları ve çerezler gibi sözlü, yazılı ve elektronik ortamda sözlü ve yazılı olarak toplanabilir.

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesidir.

Kişisel verileriniz;

 1. a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
 2. b) Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,
 3. c) Belirli, açık ve meşru amaçlar ile

ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

 1. d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar

    muhafaza edilmek üzere otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin     

     parçası  olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenecektir.

 

Veri sorumlusu olarak kurumumuz tarafından kişisel verileriniz eğitim öğretim hizmetlerinin yürütülmesi amacına uygun olarak aşağıda belirtilecek amaçlarla tutulmaktadır.

  • Veri tabanı oluşturarak, listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, istatistiki bilgiler üretmek ve gerektiğinde bunları işin uzmanları ile paylaşmak,
 • Kurumumuz ve öğrenci hakkında bilgilendirme amacıyla doğrudan bizimle paylaşmış olduğunuz iletişim kanalları üzerinden sizinle bağlantıya geçmek,
 • Kurumumuza personel alımı için gerekli olan süreçlerde kullanmak,
 • SKS (Spor-Kültür- Sanat) etkinlikleri ve planlanan zamanlarda gerçekleşecek akademik destek çalışmaları için kayıt talebi almak, fatura kesiminde kullanmak ve ihtiyaç duyulduğunda sizinle bağlantıya geçmek,
 • TED DÜKKAN alışverişleri kapsamında (kıyafet, kitap, kırtasiye) fatura kesiminde kullanmak ve ihtiyaç duyulduğunda sizinle irtibat kurmak,
 • İletişim alanında okullarımız ve vakfımızla ilgili haber, gelişme ve bilgilendirme amaçlı dijital ve basılı ortamlarda kullanmak.

Yukarıda ifade edilen amaçlar dışında kanun ve mevzuatlar tarafından öngörülen yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar dâhilinde işlenebilecektir.

 

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kurumumuzun kanuni yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi otoriteler, Bakanlıklar, yargı mercileri, konsolosluklar, kurumun hizmet aldığı Bankalar gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşları, servis ve gezi hizmeti tedarikçileri, Özel Ferdi / Sağlık Sigorta şirketleri ile paylaşılacaktır.

 

Kurumumuz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, kurumlara, grup şirketlerine, üçüncü gerçek kişilere) aktarabilmektedir. Kurumumuz bu doğrultuda KVKK’nun 8inci ve 9uncu maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Bilgiler gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ile burada bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için yurt içinde tutulabileceği gibi yurtdışına da aktarılabilecektir.

MADDE 8- (1) Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.

(2) Kişisel veriler;

 1. a) 5 inci maddenin ikinci fıkrasında,
 2. b) Yeterli önlemler alınmak kaydıyla, 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında, belirtilen şartlardan

     birinin bulunması hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir.

        (3) Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

 

 

MADDE 9- (1) Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz.

(2) Kişisel veriler, 5 inci maddenin ikinci fıkrası ile 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlardan  

     birinin varlığı ve kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede;

 1. a) Yeterli korumanın bulunması,
 2. b) Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri

     sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması,

            kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir.

(3) Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler Kurulca belirlenerek ilan edilir.

(4) Kurul yabancı ülkede yeterli koruma bulunup bulunmadığına ve ikinci fıkranın (b) bendi uyarınca izin

      verilip verilmeyeceğine;

 1. a) Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri,
 2. b) Kişisel veri talep eden ülke ile Türkiye arasında veri aktarımına ilişkin karşılıklılık durumunu,
 3. c) Her somut kişisel veri aktarımına ilişkin olarak, kişisel verinin niteliği ile işlenme amaç ve süresini,

ç) Kişisel verinin aktarılacağı ülkenin konuyla ilgili mevzuatı ve uygulamasını,

 1. d) Kişisel verinin aktarılacağı ülkede bulunan veri sorumlusu tarafından taahhüt edilen önlemleri,

   değerlendirmek ve ihtiyaç duyması hâlinde, ilgili kurum ve kuruluşların görüşünü de almak suretiyle

   karar verir.

(5) Kişisel veriler, uluslararası sözleşme hükümleri saklı kalmak üzere, Türkiye’nin veya ilgili kişinin       

      menfaatinin ciddi bir şekilde zarar göreceği durumlarda, ancak ilgili kamu kurum veya kuruluşunun

      görüşü alınarak Kurulun izniyle yurt dışına aktarılabilir.

      (6) Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

           (KVKK Kanun No. 6698 /   Kabul Tarihi: 24/3/2016) )

 

Türk Ceza Kanunu’nun 138inci maddesinde ve KVKK’nun 7nci maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kurumumuzun kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

MADDE 7- (1) Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,  

      işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi  

      üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

(2) Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan

     hükümler saklıdır.

(3) Kişisel verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hâle getirilmesine ilişkin usul ve esaslar 

            yönetmelikle düzenlenir.  (KVKK Kanun No. 6698 /   Kabul Tarihi: 24/3/2016) )

 

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

 

Anayasa’nın 20nci maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda KVKK’nun 11inci maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” de sayılmıştır. Kurumumuz bu kapsamda, Anayasa’nın 20nci ve KVKK’nun 11inci maddelerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi TED Aliağa Koleji Vakfı Özel Öğretim Kurumları’na şahsen veya mevzuata uygun olarak (örneğin noter vasıtasıyla) posta adresimize iletebilirsiniz.

MADDE 11- (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini

    isteme,

 1. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi

    aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini

     talep etme,

    haklarına sahiptir.

Diğer İnternet Sitelerine Bağlantı

TED Aliağa Koleji Vakfı Özel Öğretim Kurumları internet sitesi diğer internet sitelerine bağlantılar içermektedir. Bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun hareket edip etmedikleri hususunda hiçbir etkimiz bulunmamaktadır. TED Aliağa Koleji Vakfı Özel Öğretim Kurumlarının link verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin içeriğinden) sorumlu değildir ve bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerine müdahale yetkisi bulunmamaktadır.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi doğrultusunda kişisel verileriniz üzerinde sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için kurumumuza  [email protected] e-posta adreslerinden başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin korunmasına yönelik haklarınız hakkında ayrıntılı bilgi alabilir,
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilir,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep edebilir,
 • Kişisel verinin işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir,
 • Kişisel verinin aktarılıp aktarılmadığını, aktarılmışsa aktarım yapılan 3. kişileri öğrenebilir,
 • Kişisel veriler eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini talep edebilir,
 • Mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini isteyebilir,
 • Aktarım yapılan 3. kişilere kişisel verilerin düzeltilmesinin, silinmesinin iletilmesini talep edebilir,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

 

Kişisel Veri Sahiplerinin İstek ve Talepleri

TED Aliağa Koleji Vakfı Özel Öğretim Kurumları, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda kişisel veri sahibine yol göstermektedir. TED Aliağa Koleji Vakfı Özel Öğretim Kurumları’na, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.

MADDE 13- (1) İlgili kişi, bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle veri sorumlusuna iletir.

(2) Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

(3) Veri sorumlusu talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde veri sorumlusunca gereği yerine getirilir. Başvurunun veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.