Okul öncesi dönem, çocukların temel beceriler kazanmalarına, bir üst eğitim kurumuna hazırlanmalarına yardım eden eğitim sürecidir. Okul öncesi yıllar, öğrenme hızının çok yüksek olması ve çocuğun daha sonraki yıllarına yön vermesi açısından son derece önemlidir.

Okul öncesi eğitim programımız, öğrencileri çok boyutlu olarak yaşama hazırlarken, sürecin her aşamasında aktif olmalarını sağlayıp doğuştan getirdikleri merak, araştırma ve öğrenme isteklerine yanıt bulabilecekleri eğitim ortamları yaratmaktadır. Programda, TED okulları okul öncesi eğitim komisyonu tarafından hazırlanıp TED anaokullarının mevcut durumu ve ihtiyaçlarına göre uygun görülen bölümler ışığında çoklu karma bir program yaklaşımı benimsenmiştir. Programın uygulanmasında çocukların yaşları ve hazır bulunuşlukları göz önünde bulundurulur.

Esneklik ilkesini temel alan bu programda yer alan kazanımlar ilköğretim programlarında benimsenen ortak becerilerin tümünü kapsamaktadır: Problem çözme, iletişim, akıl yürütme, ilişkilendirme, karar verme, sorumluluk alma ve yerine getirme, araştırma, girişimcilik, bilinçli tüketicilik, çevre bilinci, yaratıcılık becerileri gibi. Programdaki kazanımlar doğrultusunda, öğrenme durumları ve öğrenme ortamları hazırlanır. Oyun merkezli etkinliklerde, çocuğun aktif katılım ve yaşayarak öğrenme ilkeleri temel alınır. Bu görüşten hareketle değişik uygulamalar geliştirilir. Günde 9 haftada 45 saat ders olmak üzere tam gün eğitim verilmektedir.

Okul öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği gereği bir gruptaki çocuk sayısının 20 öğrenciden fazla olmaması esastır. Bu sınıflarda 48-72 ay arası öğrenciler bulunmaktadır. Haftalık program dahilinde; Beden Eğitimi ve Oyun, Görsel Sanatlar, Müzik, İngilizce, Bilişim Teknolojileri, Ritim, Halk Oyunları, Satranç gibi etkinlikler branş öğretmenleri tarafından yürütülür.

Alanında uzmanlaşmış; ana sınıfı ve branş öğretmenleri ile bilgi teknolojisinden yararlanılarak gerçekleştirilen eğitim ve öğretimin yanında, okulumuzda uygulanan eğitim programında yer alan temalarla paralel olarak düzenlenen alan gezileri ve eğlenceler, her ay izlenen tiyatro oyunları ile çocukların yaparak yaşayarak öğrenmeleri sırasında verimli vakit geçirmeleri , okula severek gelmeleri ve mutlu olmaları amaçlanmaktadır.