AKADEMİK GELİŞİM KADAR SOSYAL, KÜLTÜREL VE FİZİKSEL YETİLERİN GELİŞİMİNİ DE ÖNEMSİYORUZ.  

Kaliteli ve güçlü bir okulun temel işlevi öğrencinin akademik, kültürel, psikolojik ve sosyal yönlerden gelişimini sağlamaktır. Okulumuzun amacı, öğrencilerimizin her alanda başarılı bir yükseliş grafiği çizmesini sağlamaktır.   Planlanmış etkinlikler, öğrenciler için sosyal bilişsel ve fiziksel yetilerin gelişimi için fırsatlar sunmakta; akran ve lider desteği almalarına imkân vermekte ve ergenlerin aileleri ile olumlu ilişkiler kurmalarına yardımcı olmaktadır.   Öğrencilerin sosyal etkinliklere katılmasına olanak sağlamak onların, bir etkinliğin, bir grubun ya da topluluğun parçası olma ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bununla birlikte aidiyet duygusunun da güçlenmesini sağlamaktadır.

  SPOR-KÜLTÜR-SANAT (SKS) ETKİNLİKLERİNİN YAŞAM BECERİLERİNE VE AKADEMİK BAŞARIYA KATKILARI

  Okulların; öğrencilerin kendilerini gerçekleştirdikleri, toplumsallaştıkları ve zihinsel becerilerini geliştirdikleri eğitim kurumları olduğu düşünüldüğünde okulda gerçekleştirilen sosyal etkinlikler; öğrencilerin gelişimi, kendilerini ifade etmeleri ve öğrenmelerini kolaylaştırması açısından çok önemlidir. TED Aliağa Koleji Özel Öğretim Kurumlarında da sosyal etkinliklerin ve bu alanlarda yapılacak uygulamaların önemli bir yeri vardır.   Sosyal etkinlik çalışmalarıyla, insan haklarına saygılı, kendini tanıyan, çevresini koruyan, kendisine güvenen, planlı çalışabilen, zamanını etkili kullanan, girişimci, tutumlu, aldığı görevi istekle yapan, bireysel farklılıklara, farklı görüş, düşünce, inanç, anlayışa ve kültüre saygılı bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.   Sosyal etkinliklerin; öğrencilerin, bilişsel, duyusal, psiko-motor ve etik alanında başarıyı yakalamaları ve kendilerini gerçekleştirmelerinde de önemli rolleri vardır. Spor etkinlikleri ise öğrencilerin öz güvenini, dikkatlerini toplamalarını ve ödevlere ayrılan zamanı artırdığı, bu ve benzeri etkinliklere katılımın okul, aile ve öğrenciler arasındaki ilişkileri geliştirdiği de bulunan bulgular arasındadır.  

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ

Sosyal etkinlik çalışmalarında, Atatürk İnkılap ve İlkelerine bağlı, Türk Milletinin milli, ahlaki, manevi, tarihi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına saygılı, Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş vatandaş olarak yetiştirmek, genel bilgilerini artırmak ve kendilerine iş ve üretim hayatında faydalı olacak bilgi ve becerileri kazandırmak amaçlanmıştır. (222 SK; 652 SKHK; MEB İOKSEY).   Öğrencilerin yeteneklerinin geliştirilmesi için gerekli donanıma sahip olmalarına katkıda bulunmak amacıyla öğrencilerin sosyal etkinlik çalışmalarında aşağıdaki nitelikleri kazanmaları öngörülmüştür:  
 1. İnsan haklarına ve demokrasi ilkelerine saygı duyabilme,
 2. Kendini tanıyabilme, bireysel hedeflerini belirleyebilme, yeteneklerini geliştirebilme, bunları kendisinin ve toplumun yararına kullanabilme,
 3. Çevreyi koruma bilinciyle hareket edebilme,
 4. Kendine ve çevresindekilere güven duyabilme,
 5. Planlı çalışma alışkanlığı edinebilme, serbest zamanlarını etkin ve verimli değerlendirebilme,
 6. Girişimci olabilme ve bunu başarı ile sürdürebilme, yeni durum ve ortamlara uyabilme,
 7. Savurganlığı önleme ve tutumlu olabilme,
 8. Bireysel farklılıklara saygılı olabilme; farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel değerleri hoşgörü ile karşılayabilme, Aldığı görevi istekle yapabilme, sorumluluk alabilme,
 9. Bireysel olarak veya başkalarıyla iş birliği içinde çevresindeki toplumsal sorunlarla ilgilenebilme ve bunların çözümüne katkı sağlayacak nitelikte projeler geliştirebilme ve uygulayabilme,
 10. Grupça yapılan görevleri tamamlamak için istekle çalışabilme ve gruba karşı sorumluluk duyabilme.
 11.  
PDR’nin GÖZÜNDEN…

Sanat, kültür ve spor etkinlikleri; öğrenci merkezli, değişim ve gelişime açık olan eğitim sistemi içerisinde, öğrencilerin gelişim dönemi ihtiyaçlarının giderilmesinde olumlu rol oynar. Böylesi etkinlikler, öğrencilerin kendilerini tanıma ve keşfetme yolculuğunun ilk başladığı ortamlardır. Aynı zamanda sosyal ilişkilerin yoğun olduğu ve akranlarını gözlemleyecekleri çevrelerdir. İçsel ve dışsal motivasyonların oluşturulabildiği ve öğrenme sürecinin sınıf dışında yeniden yaratılabildiği bu ortamlar, psikososyal yönden öğrencinin gelişimi destekler. Çocukların hayatlarını bir pastaya çevirirsek en büyük dilimi akademik başarıya ayırmak eğitim sürecini aksatır. Pastanın dilimlerini eşit bölmelerine ve hayatlarındaki her dilimi tatmalarına fırsat tanımak, eğitimin en önemli amaçlarından biridir. Çocukların kendilerini gerçekleştirme yolculuğunda ilgilerinin ve yeteneklerinin farkına varmasında yardımcı olmak ve onları doğru yönlendirebilmek öncelikli amacımızdır. Sanat, kültür ve spor adı altında bütün etkinlikler, çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, ailelerimizin ve toplumumuzun kalkınmasında etkilidir.