Bilgi ve iletişim teknolojilerinin insan hayatının her anını etkilediği bir çağda yeni bilgiler, fırsatlar ve araçlar matematiğe bakış açımızı, matematikten beklentilerimizi, matematiği kullanma biçimimizi ve hepsinden önemlisi matematik öğrenme ve öğretme süreçlerimizi yeniden şekillendirmektedir. Başta teknolojik gelişmeler olmak üzere hayatımızda yaşanan değişimlerin ortaya çıkardığı yeni problemlerin çözümü için; matematiğe değer veren, matematiksel düşünme gücü gelişmiş, matematiği modelleme ve problem çözmede kullanabilen bireylere her zaman olduğundan daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Öğrencilerimizin etkin, üretken ve yaratıcı bireyler olarak yetişmeleri, ülkemizin ilerlemesi, kalkınması sürecinde söz sahibi olabilecek bilgi ve donanıma sahip olarak geleceğe hazırlanmaları açısından Matematik derslerimizin ayrı ve çok önemli bir yeri vardır.

Matematik Dersi Öğretim Programıyla öğrencilerin;

• Problemlere farklı açılardan bakarak problem çözme becerilerini geliştirmeleri,
• Matematiksel düşünme ve uygulama becerileri kazanmaları,
• Matematiği doğru, etkili ve faydalı bir şekilde kullanmaları,
• Matematiğe ve matematik öğrenimine değer vermeleri,
• Matematiğin tarihsel gelişim sürecini, matematiğin gelişimine katkı sağlayan bilim insanlarını ve onların çalışmalarını tanımaları,
• Hayatta karşılaştıkları bir sorunun onlar için problem olup olmadığına dair bakış açısı geliştirip belli bir bilgi düzeyine ulaşmaları amaçlanmıştır.

TED Aliağa Koleji Matematik Zümresi olarak, öğrencilerimize matematiğin ezber ve formüllerden oluşmadığını, aslında yaşamın içindeki olgulardan meydana geldiğini göstermek, öğrenme eksiklerinin belirlendiği ve giderildiği bir sistem içerisinde başarma duygusunu tattırmak ve matematiğe karşı olumlu bir tutum geliştirmelerini sağlamayı amaçlamaktayız. Bu doğrultuda okulumuzda;

• Ulusal ve Uluslararası Matematik Yarışmalarına (World Maths Day, Purple Comet,vb) öğrencilerimiz katılım sağlamaları için yönlendirilmektedirler ;
• “Pi Günü Matematik Şenliği”mizde öğrencilerimiz sene boyu hazırlandıkları projelerinin sunumlarını gerçekleştirmektedirler;
• “Matematiksel Modelleme Etkinliği” ile matematik dersini gerçek hayatla ilişkilendirerek öğrenmeleri sağlanmaktadır.
• Proje tabanlı eğitim doğrultusunda “Math City Etkinliği” gerçekleştirilmektedir.